JURIDISCH

                                      

Algemene gebruiksvoorwaarden van Delta Professional

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Delta Professional-service ("Delta Professional") stemt u ermee in gebonden te zijn aan onderstaande algemene voorwaarden en aan eventuele voorwaarden van specifieke toepassingen binnen dit platform (de "voorwaarden"). Voordat u verdergaat dient u deze voorwaarden te lezen, aangezien deze een bindende overeenkomst vormen tussen u en Delta Air Lines, Inc. ("Delta") met betrekking tot uw gebruik van Delta Professional. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking naar eigen goeddunken van Delta worden gewijzigd. U bent er verantwoordelijk voor dat u alle wijzigingen in deze voorwaarden begrijpt. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28 juli 2016.

A.  Algemene voorwaarden.

1. Gebruik van Delta Professional. Delta kent u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, omkeerbaar recht toe op toegang en gebruik van Delta Professional, indien in overeenstemming met deze voorwaarden. Delta Professional wordt u uitsluitend ten behoeve van Delta aangeboden. Delta kan de aan u toegekende rechten onder deze voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, intrekken. Voor gebruik van Delta Professional dient u zich aan de gebruiksvoorwaarden voor de Delta-website en de Delta-privacyverklaring te houden. Deze zijn beiden beschikbaar op www.delta.com en maken deel uit van de voorwaarden.

2. Beperkingen voor gebruik. De volgende acties zijn in geen geval toegestaan: (a) vertalen, wijzigen of afgeleide werken maken van Delta Professional of enig onderdeel daarvan; (b) opnieuw distribueren (behalve aan andere medewerkers die daar recht op hebben en enkel om redenen die in de voorwaarden aan bod komen), kopiëren, sublicentiëren, verhuren, publiceren, verkopen, toewijzen, leasen, op de markt brengen, overdragen of anderszins aan derde partijen beschikbaar maken van Delta Professional; (c) reverse-engineering toepassen, decompileren of anderszins proberen om de broncode van Delta Professional of enig onderdeel ervan te verkrijgen; of (d) Delta Professional gebruiken voor het bedrijf of andere commerciële doeleinden van uzelf of enige derde partij.

3. Content van derde partijen. Onderdelen van Delta Professional worden aangeboden onder licentie van derde partijen en zijn onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van dergelijke derde partijen. U kunt aansprakelijk worden gesteld door dergelijke derde partijen voor iedere niet-geautoriseerde kopie of openbaring van deze onderdelen van Delta Professional. Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites, maar Delta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die uit die content voortvloeit. Alle links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden om het gebruik van Delta Professional gemakkelijker te maken.

4. Voorbehoud voor garanties en beperkingen van aansprakelijkheid. Delta Professional wordt door Delta aangeboden “zoals het is” zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, waaronder de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en geen inbreuk op rechten van derden. Delta en haar gelicentieerden: (a) bieden geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van Delta Professional of enig onderdeel daarvan; (b) zijn gevrijwaard van alle garanties in relatie tot Delta Professional; en (c) zullen niet aansprakelijk zijn voor enig(e) schade of verlies voortkomend uit uw gebruik van Delta Professional.

5. Vergoeding. Wanneer u inbreuk doet op de voorwaarden en er door uw toedoen verlies wordt geleden, zult u Delta en haar aandeelhouders, bestuursleden, directeuren en medewerkers van een vergoeding moeten voorzien.

6. Diversen. Op deze voorwaarden zijn de wetten van de staat Georgia (Verenigde Staten) van toepassing, zonder inachtneming van wettelijke conflicten. Wanneer één of meer clausules van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig blijken te zijn, zal dergelijke ongeldigheid, onuitvoerbaarheid of onwettigheid geen invloed hebben op andere clausules in deze voorwaarden. De voorwaarden kunnen worden opgevat alsof deze ongeldige, onuitvoerbare of onwettige clausule geen onderdeel van de voorwaarden is geweest. Delta kan ervoor kiezen om deze voorwaarden en de inhoud van deze website naar andere talen te vertalen voor het gemak van de gebruiker. In sommige gevallen kunnen vertalingen van de inhoud vertraagd zijn.  De inhoud is wellicht niet beschikbaar in bepaalde talen of in geografische gebieden. In dat geval wordt u naar een Engelstalige of andere relevante versie van de inhoud doorverwezen. De Engelstalige versie van deze voorwaarden en alle inhoud is de juridisch bindende en bepalende versie.

B.  Cookies, privacy en & beveiliging.

Delta’s privacy- en beveiligingsbeleid beschrijft onze methoden met betrekking tot het gebruik, de opslag en de openbaring van informatie die we krijgen van of verzamelen over onze gebruikers. Daarnaast gebruikt Delta cookies, tags en andere vergelijkbare technologieën om diverse gebruikersgegevens te herkennen. Klik op de onderstaande link voor volledige informatie over Delta’s beleid met betrekking tot privacy, beveiliging en cookies.

Cookies, privacy- en beveiligingsbeleid  

C.  Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen.

Delta Professional wordt aangeboden aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker ("gebruiker") met de voorwaarden instemt. Er mag niets aan de voorwaarden, condities en kennisgevingen gewijzigd worden.  Wanneer de gebruiker toegang heeft tot en gebruikmaakt van Delta Professional dient hij/zij in te stemmen met alle voorwaarden en kennisgevingen.

D.  Algemene voorwaarden voor reisbureaus   

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle externe beheerders van toegewezen reisbureau-accounts (“beheerders”).  Als u een beheerder bent, omdat u de functionering van deze website beheert, dan dient uw reisbureau de volgende verantwoordelijkheden op zich te nemen:

  • Bepaalde aangeboden informatie op de reisbureauwebsite wordt beschermd door een wachtwoord.

  • Als beheerder gaat u ermee akkoord dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om de informatie van het reisbureauprofiel bij te houden, de leiding te nemen voor processen en procedures om geautoriseerde gebruikers toe te wijzen, een lijst van gebruikers bij te houden namens het bureau en wachtwoorden te herstellen.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle reisbureaugebruikers de veiligheid van hun wachtwoorden moeten bijhouden en niet gerechtigd zijn om toegang aan derden te verlenen en dat u verantwoordelijk bent om te waarborgen dat alle gebruikers aan wie u toegang verleent zich aan de eisen houden.  U gaat ermee akkoord dat u Delta direct dient te informeren over elke (mogelijk) ongeautoriseerde toegang tot Delta Professional.  U gaat ermee akkoord dat u alle wachtwoorden dient te beveiligen met maatregelen die minstens zo streng zijn als de maatregelen die door uw bureau worden getroffen om vertrouwelijke informatie te beschermen.

  • Uw reisbureau is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd bij gebruik van zijn inloggegevens en wachtwoordinformatie.

  • Delta behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken de toegang tot het inloggedeelte stop te zetten.
E. Algemene opmerkingen inzake vervoersovereenkomsten van Delta   

Als een reisbureau een ticket uitgeeft voor reizen met Delta, wordt er een contract voor vervoer afgesloten tussen de passagier die het ticket koopt en Delta. De voorwaarden van het contract zijn uiteengezet in:

  • Het uitgegeven ticket

  • De geldende tarieven

  • De vervoersvoorwaarden van Delta

De vervoersvoorwaarden van Delta Air Lines: Binnenlandse algemene regels voor tarieven 

De vervoersvoorwaarden van Delta Air Lines: Canadese algemene regels voor tarieven 

De vervoersvoorwaarden van Delta Air Lines: Internationale vervoersvoorwaarden 

Voor oudere vervoersvoorwaarden kunt u ons een e-mail  sturen. Geef in de e-mail aan welk tarief u wilt opvragen en noem de uitgiftedatum van het betreffende ticket.

*Een opmerking over tickets die worden uitgereikt aan Delta-passagiers die in Canada wonen: Er zijn versies van Delta’s Canadese algemene regels voor tarieven en internationale vervoersvoorwaarden in begrijpelijke taal geplaatst om passagiers te helpen bij het begrijpen van de tarieven die bij de Canadian Transportation Agency (“CTA”) zijn afgegeven. Voor zover er verschillen zijn tussen de vereenvoudigde versie en de tarieven die bij het CTA zijn afgegeven, zijn de tarieven die bij het CTA zijn afgegeven leidend.

F.  Intellectueel eigendom.

De handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die op deze website worden getoond zijn in de VS en wereldwijd beschermd. Er is geen gebruik toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke autorisatie van Delta of de betrokken marketingpartner, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren. Elk bericht dat u naar deze internetsite of via e-mail naar Delta stuurt, met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, is niet-vertrouwelijk en Delta is niet verplicht zich te onthouden van reproductie, publicatie of enig ander gebruik van deze informatie. Delta mag de inhoud van dergelijke berichten naar believen voor elk doel, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten, gebruiken. Dat geldt ook voor alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of kennis die daarin vermeld staan/staat. Het gebruik van alle persoonlijk identificeerbare informatie zal bestuurd worden door Delta's privacybeleid

 
When visiting Delta Professional, we recommend using one of the following supported browsers. Using an older or non-compatible browser may result in a less than desirable user experience.